เกี่ยวกับเรา

ทีมงานบริษัท สยามเทค โฮลดิ้ง จำกัด

 

นายพันกรณ์  (ชื่อเดิม ไพรัตน์)  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์    ประธานกรรมการที่ปรึกษา

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (อสังหาริมทรัพย์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์บริหาร

 • ประธานกรรมการบริหาร  P.S. CONSTRUCTION & DESIGN CO., LTD.
 • วิศวกรออกแบบ-ที่ปรึกษา-ควบคุมงานและบริหารโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
 • รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง และเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและงานโยธาทุกชนิด

 

ประสบการณ์และความชำนาญ

 • งานที่ปรึกษา- ออกแบบ- รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรม- ตรวจสอบอาคารและงานโยธาทุกชนิด

 

อาจารย์พิเศษ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Bangkok Code) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี 

 

ตำแหน่งทางวิชาชีพ

 • วุฒิวิศวกรโยธา  สภาวิศวกร
 • วุฒิสมาชิกตลอดชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกวิสามัญตลอดชีพ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์    

 


 

นายอโนชา  โคตรประดา        ประธานกรรมการ

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์

 • Trussless Roof Structures
 • PEB Building Solutions
 • Cold-Formed Steel Structures

 

การทำงาน

 • BlueScope Lysaght (Thailand) Limited
 • บริษัท สุคนธา จำกัด

 


นายชลธิศ  วาทนเสรี          กรรมการบริหาร

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • Exchange Program in School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing, China
 • Certificate of English at Sydney International College, Sydney, NSW, Australia

 

ประสบการณ์

 • PEB Building Solutions
 • Trussless Roof Structures
 • Cold-Formed Steel Structures

 

การทำงาน

 • PEB Buildington Co., Ltd.
 • BlueScope Lysaght (Thailand) Limited
 • Steel Intertech Company Limited

 

 

นายปริญญา  นามบุรี          ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาธุรกิจ
 
การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต        สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีและการบริหารโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ประสบการณ์

 • งานศึกษาความเป็นไปได้และงานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงสร้างพื้นฐานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก และ ภาคพลังงาน
 • งานขนส่งโครงสร้างขนาดใหญ่ทางทะเลระหว่างประเทศ
 • งานบริหารโครงการแบบ Turnkey

 

ตำแหน่งทางวิชาชีพ

 • สามัญวิศวกรโยธา  สภาวิศวกร

 

การทำงาน

 • CUEL Limited
 • Uhde (Thailand) Limited
 • Thai Nippon Steel Engineering and Construction Corporation

 

Visitors: 21,873